Rojon's Day Star Rising
"Sarah"

sarah MN frmd.jpg (19276 bytes)
Rojon's Fame Is The Oscar X Rojon's Answered Prayer

bright star line.gif (2580 bytes)

 

Sarah_5mn_stck_frmd.jpg (14101 bytes)
Sarah at 5 months old

bright star line.gif (2580 bytes)

Home         Email